bao gia da go le da via he da bo via

da go le da bo via da via he bao gia

Nói về đá thì hiện hay chúng ta có một số đá như đá gờ lề, đá bó vỉa thì miền nam thường gọi, còn miền bắc thì gọi đà là gờ lề nói chung thì vấn đề này không quan trọng.