Đá bó vỉa tím bình định, hoa cà, phù cát. Da bo via tim binh dinh, tim hoa ca, tim phu cat .

Đá bó vỉa tím bình định, hoa cà, phù cát. Da bo via tim binh dinh, tim hoa ca, tim phu cat . 

Đá đen bình định 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thêm một ít màu vàng 
Đá vàng bình định 
 

 
Màu đen bình định 
Đá đen bình định 
 
 
 

Đá tím phù cát, tím bình định, tím hoa cà. 


 
 
 

Liên Hệ : 0938693102

 
< Lùi Đến >

Tin tức khác